Privacy policy

Stichting Zoological Museum Netherlands is verantwoordelijk voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zoals aangeduid in deze privacyverklaring.

Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Stichting Zoological Museum Netherlands
Naam waaronder handelend: Zoological Museum Netherlands
Website: www.zoologicalmuseum.nl
Postadres: Onderlangs 17, 6731 BK Otterlo, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 6 57947311
E-mailadres: info@zoologicalmuseum.nl
KvK-nummer: 84410558

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Zoological Museum Netherlands verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruikmaken van haar diensten, producten of omdat personen deze gegevens zelf aan Stichting Zoological Museum Netherlands hebben verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, afhankelijk van de aard van het product, de dienst of correspondentie:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Stichting Zoological Museum Netherlands verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van een betalingsovereenkomst
– Verzenden van een nieuwsbrief of aanvullende informatie over producten
– Sturen van herinneringen aan periodieke overeenkomsten
– Het opnemen van contact, indien nodig, om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Consumenten te informeren over wijzigingen in diensten en producten
– Om goederen en diensten bij consumenten af te kunnen laten leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming betreft besluitvorming die wordt toegepast door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een fysiek persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zoological Museum Netherlands) bij betrokken is. Stichting Zoological Museum Netherlands neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Type persoonsgegevens & bewaartermijn
Stichting Zoological Museum Netherlands bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verzameld te realiseren. In geval van bestellingen van producten of diensten worden persoonsgegevens in de vorm van een naam, eventuele bedrijfsnaam, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankrekeningnummer tot 7 jaar na de overeenkomst bewaard in het klantenbestand. Deze gegevens worden bewaard ten behoeve van de uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor facturaties en financiële administratie verzamelt Stichting Zoological Museum Netherlands persoonsgegevens in de vorm van een naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en hoogte van het openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij betalingen niet verwerken. Stichting Zoological Museum Netherlands hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor deze gegevens, zoals wettelijk is vastgesteld door de Belastingdienst.

Gevoelige persoonsgegevens minderjarigen
Stichting Zoological Museum Netherlands en haar website/diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers met een leeftijd onder de 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan Stichting Zoological Museum Netherlands de leeftijd van een bezoeker niet controleren en daarmee dit onderscheid niet met zekerheid maken. Wij raden meerderjarige verantwoordelijken dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Neem gerust contact met ons op via info@zoologicalmuseum.nl, indien u ervan overtuigd bent dat Stichting Zoological Museum Netherlands zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarig persoon.

Delen persoonsgegevens met derden
Stichting Zoological Museum Netherlands deelt of verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan andere partijen, indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met degene waarvan het persoonsgegevens betreft of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien derden deel uitmaken van de uitvoering van een overeenkomst en daarvoor persoonsgegevens verwerken, sluit Stichting Zoological Museum Netherlands een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. Stichting Zoological Museum Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze waarborging en verwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting Zoological Museum Netherlands maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Eenieder waarvan Stichting Zoological Museum Netherlands persoonsgegevens heeft opgeslagen, heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen en om eventuele gegeven toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Zoological Museum Netherlands. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat eenieder waarvan persoonsgegevens bij Stichting Zoological Museum Netherlands zijn opgeslagen een verzoek kan ingedienen om deze persoonsgegevens in de vorm van een digitaal bestand aan diegene of derden (personen of organisaties) over te dragen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming, bezwaar op de verwerking of gegevensoverdracht van persoonsgegevens kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt via info@zoologicalmuseum.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek als bovenstaande door de gerechtigde persoon wordt gedaan, vraagt Stichting Zoological Museum Netherlands om een kopie van een rechtsgeldig identiteitsbewijs in het verzoek bij te voegen. Hierbij dient in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met cijfers onderaan het document in geval van een paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te worden gemaakt ter bescherming van privacy. Op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen vier weken gereageerd.

Stichting Zoological Museum Netherlands wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Stichting Zoological Museum Netherlands neemt de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers serieus en neemt waar mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Bij twijfel aan de beveiliging van persoonsgegevens of bij aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens wordt verzocht contact op te nemen via info@zoologicalmuseum.nl.