Wat we doen

Verschuivingen tussen de leefwijze en habitat van een dier kunnen het voortbestaan van het dier bedreigen. Onze aanpak toont zulke knelpunten aan om beschermingsmaatregelen te nemen.

Wat we doen

Leefwijze, lichaamsbouw en beschermingskwesties integreren om diersoorten te begrijpen en te behouden.

Wat we doen

Workshops, lezingen, radio-items en meer om een breed publiek wereldwijd enthousiast te maken en dingen bij te brengen!

Bescherming

In de wereld waarin we leven, is bescherming van de natuurlijke wereld een enorme zorg. Alle levensvormen op aarde, van algen tot insecten en van planten tot dieren en zelfs mensen, zijn op de één of andere manier verbonden met hun omgeving en andere organismen. Dit complexe geheel van verbindingen biedt de basis voor leven op aarde, die stabiliteit geeft aan zowel het hele system als aan elke kleine (maar cruciale) schakel. Het begrijpen van deze verbindingen tussen de grote diversiteit aan dieren en hun leefomgeving en de impact van menselijke invloeden daarop draagt bij aan bewustwording, waardering en bescherming van de natuur. Wij bieden dit inzicht door de levens van dieren in hun omgeving te ontrafelen (zie oranje boxen om te lezen hoe), om daarmee onze planeet en haar bewoners te beschermen.

» Deze bescherming omvat het behoud van leefomgevingen, soorten en populaties, maar ook een gezonde bodem-, lucht- en waterkwaliteit en een leefbaar klimaat.  Milieuaantasting in de breedste zin geeft dieren extra uitdagingen in hun overleving en voortbestaan. 

Sommige dieren lijken zich goed aan te kunnen passen en zelfs te gedijen in de wereld van de mens, maar elke soort kent grenzen waarna aanpassing niet verder mogelijk is, en populaties afnemen of zelfs verdwijnen. Als een habitat vernietigd wordt, is snel duidelijk dat van dat habitat afhankelijke soorten niet overleven. Echter, ook subtiele veranderingen in habitatkwaliteit kunnen het voortbestaan van sommige soorten aantasten, terwijl andere soorten onaangetast blijven. 

Door dieren te bekijken vanuit de dierkunde (zoölogie), waarnaar we met dit museum streven, kan inzichten geven in problemen voor dieren en achteruitgang van soorten. Deze aanpak biedt de kaders van de grenzen waarbinnen een soort zich kan aanpassen,  gezien de leefwijzen van het dier en veranderingen in de leefomgeving.

Als we begrijpen hoe verandering van de omgeving samenhangt met verslechtering van het functioneren van dieren, kunnen we ook maatregelen voorstellen die aangetaste gebieden en populaties kunnen herstellen. Dit is de eerste manier waarop het Zoological Museum bijdraagt aan natuurbescherming.

I – Wat we doen

  • Bestuderen van bedreigde soorten en daarop lijkende soorten die juist onaangetast lijken te blijven (of zelfs lijken te profiteren) van veranderingen in de omgeving
  • Onderzoek dat de vlakken van anatomie, fysiologie, gedrag, ecologie en omgeving integreert
  • Opperen van gerichte beschermingsmaatregelen en de aanpak ervan

» Van alle dieren wereldwijd is de meeste kennis beschikbaar over diersoorten in Europa en Noord-Amerika. Al valt er nog veel te ontdekken over de dieren van deze continenten, de basisecologie van de meeste soorten is grotendeels bekend. Voor dieren van andere continenten met gebrekkige kennis van hun leefwijze is dit heel anders, zoals bijvoorbeeld het geval lijkt te zijn bij de Helmhokko (meer informatie volgt in de toekomst).

De exacte lichaamsbouw van dieren kan een grote bron van kennis zijn om essentiële aspecten van hun leefwijze te begrijpen. Als soorten bedreigd worden, is kennis over hun leefwijze cruciaal om geschikte beschermingsmaatregelen te kunnen ontwikkelen. Door zulke kennis te bieden draagt het Zoological Museum als tweede wijze bij aan natuurbescherming. Zie voorbeelden van de Wilde eend en Wulp.

II – Wat we doen

  • Onderzoek doen naar minder bestudeerde diersoorten 
  • Onbekende aspecten van de biologie van goed bestudeerde diersoorten ontrafelen

» Mensen beschermen alleen wat ze koesteren, koesteren alleen wat ze begrijpen en begrijpen alleen wat hen geleerd wordt (Baba Dioum, 1968). Deze zin vat prachtig de relatie tussen educatie en natuurbescherming samen. We bieden een unieke blik op dieren in de context van hun omgeving aan, die elke geïnteresseerde in het hoe en waarom van de dierenwereld zal aanspreken.

Het geven van een globaal inzicht in complexe biologische vraagstukken (‘het is meer dan op het eerste gezicht lijkt‘) of de verwondering aanwakkeren (‘hoe doen dieren dat in vredesnaam?‘) kan iemands blik op natuurbescherming al veranderen. Dit is de derde wijze waarop het Zoological Museum een bijdrage levert aan natuurbescherming.

III – Wat we doen
 

  • Workshops & lezingen
  • Live dissecties & live streaming
  • Gidsen onderwijzen & educatiemateriaal ontwikkelen
  • De museumwebsite onderhouden voor ieders bezoek
  • …en op zoek naar mogelijkheden voor een fysiek museum!

We zijn altijd op zoek naar samenwerkingen, onderzoeken of projecten die bescherming van natuur ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie.