Algemene voorwaarden

Stichting Zoological Museum Netherlands handelt volgens voorwaarden bij het sluiten van overeenkomsten voor goederen en/of diensten, zoals aangeduid in deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 30 augustus 2022.

Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Stichting Zoological Museum Netherlands

Naam waaronder handelend: Zoological Museum Netherlands
Website: www.zoologicalmuseum.nl
Postadres: Onderlangs 17, 6731 BK Otterlo, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 6 57947311
E-mailadres: info@zoologicalmuseum.nl
KvK-nummer: 84410558

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten/digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten/digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud, al dan niet op afstand, aan consumenten aanbiedt (hierna: Stichting Zoological Museum Netherlands);
 4. Afnemer: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag(en): kalenderdag(en);
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst mede of uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;
 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, digitale inhoud en aanbiedingen op de website van Stichting Zoological Museum Netherlands (www.zoologicalmuseum.nl). De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en te raadplegen via de website. Op verzoek kan een schriftelijke versie van de algemene voorwaarden digitaal of in papieren vorm worden toegestuurd.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stichting Zoological Museum Netherlands behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Stichting Zoological Museum Netherlands erkend.

1.4 Stichting Zoological Museum Netherlands tracht het geleverde product volledig aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties te laten voldoen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, dan zorgt Stichting Zoological Museum Netherlands in overleg voor een passende oplossing.

 1. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Stichting Zoological Museum Netherlands zal bestellingen ten minste binnen 30 dagen afhandelen. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt, bijvoorbeeld door beperkte voorraad/leverbaarheid (ook als slechts een deel van een bestelling voorradig is) of als gevolg van vertraging door andere redenen, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Stichting Zoological Museum Netherlands zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stichting Zoological Museum Netherlands geleverde goederen en/of diensten de eerste maal aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inclusief eventuele weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien derde partijen prijsverhogingen doorvoeren.

3.2 Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro (€). Voor alle prijzen op de website wordt geen BTW in rekening wordt gebracht, aangezien Stichting Zoological Museum Netherlands vrijgesteld is van BTW.

 1. Zichttermijn & herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst (al dan niet op afstand) tussen Stichting Zoological Museum Netherlands en een consument heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een bedenktijd van een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan vanaf het moment dat de bestelling is ontvangen door de afnemer. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Stichting Zoological Museum Netherlands heeft teruggezonden, is de overeenkomst een feit. Indien een afnemer goederen retour wil zenden, dient de afnemer hiervan alvorens over te gaan tot retourzending (en binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen) schriftelijk melding te maken bij Stichting Zoological Museum Netherlands. De afnemer dient aan te tonen dat de goederen tijdig retour zijn gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van afgifte bij de postbezorgingsdienst. Retourzending van de goederen dient, indien van toepassing, te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en/of bijbehorende documentatie) en kan enkel in nieuwstaat verkerend worden geretourneerd. Indien de goederen door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in dit lid. Met inachtneming van de bovenstaande bepalingen in dit lid, draagt Stichting Zoological Museum Netherlands er zorg voor dat binnen 30 dagen het volledige aankoopbedrag – exclusief bijkomende verzendkosten – aan de afnemer wordt geretourneerd, indien de retourzending in goede orde is ontvangen. Het retour zenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft enkel betrekking op geleverde goederen en heeft in geen geval betrekking op aangeboden of geleverde diensten door Stichting Zoological Museum Netherlands.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, volgens een overeenkomst en/of met instemming van de consument, is aangevangen voorafgaand aan de bedenktijd (termijn van 14 dagen)
 • goederen of diensten, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop Stichting Zoological Museum Netherlands geen invloed kan uitoefenen
 • goederen die in overleg volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, zoals maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • goederen of diensten die door hun aard niet retour kunnen worden gezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of met kans op bederf of veroudering
 1. Gegevensbeheer
  5.1 Bij het aangaan van een overeenkomst middels het plaatsen van een bestelling bij Stichting Zoological Museum Netherlands, worden gegevens van de afnemer opgenomen in het klantenbestand van Stichting Zoological Museum Netherlands. Stichting Zoological Museum Netherlands respecteert de privacy van websitegebruikers en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie voor verdere toelichting onze privacy policy (link).

5.2 Stichting Zoological Museum Netherlands kan gebruikmaken van een e-mailinglijst. Gebruikers krijgen bij het plaatsen van een bestelling de mogelijkheid om goedkeuring te geven voor het opnemen van hun gegevens in deze e-mailinglijst. Gegevens kunnen te allen tijde verwijderd van deze lijst volgens instructies in betreffende e-mails.

 1. Garantie en conformiteit
  6.1 Stichting Zoological Museum Netherlands staat ervoor in dat producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Stichting Zoological Museum Netherlands, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Stichting Zoological Museum Netherlands jegens Stichting Zoological Museum Netherlands kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de afgeleverde goederen onjuist, ondeugdelijk of incompleet blijken, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stichting Zoological Museum Netherlands) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stichting Zoological Museum Netherlands. Eventuele gebreken of onjuist geleverde goederen kunnen tot maximaal 14 dagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Stichting Zoological Museum Netherlands. Retourzending van de goederen dient, indien van toepassing, te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en/of bijbehorende documentatie) en kan enkel in nieuwstaat verkerend worden geretourneerd. Ingebruikneming van goederen na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke of bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke doen het recht tot reclameren en retourzending geheel laten vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer wettelijk gegrond worden bevonden, zal Stichting Zoological Museum Netherlands naar eigen invulling de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stichting Zoological Museum Netherlands en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Zoological Museum Netherlands voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder voor aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) de afnemer jegens Stichting Zoological Museum Netherlands in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stichting Zoological Museum Netherlands en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 1. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer behoudt Stichting Zoological Museum Netherlands zich het recht voor om de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stichting Zoological Museum Netherlands slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Stichting Zoological Museum Netherlands gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Stichting Zoological Museum Netherlands kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

 1. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Stichting Zoological Museum Netherlands en een afnemer komt tot stand, nadat een opdracht tot het verwerken van een bestelling door Stichting Zoological Museum Netherlands op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Stichting Zoological Museum Netherlands behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen, figuren, etc.), gegevens betreffende eigenschappen van producten (massa, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op de website van Stichting Zoological Museum Netherlands gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Overmacht
  10.1 Stichting Zoological Museum Netherlands is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het netwerk, elektrische stroomlevering of in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stichting Zoological Museum Netherlands alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Stichting Zoological Museum Netherlands behoudt zich in geval van overmacht het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en is daarbij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stichting Zoological Museum Netherlands gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Stichting Zoological Museum Netherlands bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stichting Zoological Museum Netherlands gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid
  11.1 Stichting Zoological Museum Netherlands is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor gebruik van de goederen de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Stichting Zoological Museum Netherlands aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij Stichting Zoological Museum Netherlands, zolang de afnemer de vorderingen van Stichting Zoological Museum Netherlands uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stichting Zoological Museum Netherlands wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Stichting Zoological Museum Netherlands geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stichting Zoological Museum Netherlands of een door Stichting Zoological Museum Netherlands aan te stellen derde partij om, in alle gevallen waarin Stichting Zoological Museum Netherlands haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stichting Zoological Museum Netherlands zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stichting Zoological Museum Netherlands.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stichting Zoological Museum Netherlands en een afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland (Arnhem) kennis, tenzij Stichting Zoological Museum Netherlands er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

(Download de Algemene voorwaarden HIER als PDF-bestand)